×

Màster de Formació Permanent en
Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials

27ª Edició

Pla d'estudis

Estructura modular


El Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials s’estructura en dos anys acadèmics.  Cada any inclou cinc mòduls de sis ECTS cadascun.

                                             

El màster presenta una estructura modular que inclou la possibilitat de matricular-se de forma independent a les titulacions següents:

· Diploma d’Especialització en Tecnologies de la Informació Geogràfica
· Diploma d'Expert en Ciència de Dades Espacials 

Primer curs (30 ECTS)


Sistemes d’informació geogràfica

Aquest mòdul introdueix els aspectes generals dels sistemes d’informació geogràfica (naturalesa, terminologia i components clau), i mostra la varietat de les seves aplicacions. Al llarg del mòdul també es presentaran les dues grans estructures de dades en un SIG (vectorial i ràster) i com gestionar-les (càrrega, visualització, simbolització, creació i anàlisi elemental) amb un programari de SIG. Així mateix, es mostraran els processos bàsics per dissenyar un model de dades per a un SIG.

Fonts i formats de dades

El mòdul examina tots aquells aspectes relacionats amb les fonts de dades SIG centrant-se en la naturalesa dels diferents tipus de dades geogràfiques, la cerca a la xarxa i la integració en un SIG. Al llarg del mòdul, s’identificaran els formats de dades principals, es destacarà la importància de les metadades i l’ús d’estàndards per a l’intercanvi d’informació geogràfica; es treballarà amb diferents tipus de dades geogràfiques.

Bases de dades espacials

Sense una bona estructura de les dades, la informació que se’n pot extreure és molt reduïda, de difícil accés (costosa) i, fins i tot, pot fer que un sistema d’informació no s’utilitzi i s’acabi abandonant. El mòdul ajudarà a comprendre com s’estructuren les dades, tant les alfanumèriques com les espacials. Capacitarà els alumnes i els donarà eines perquè, en finalitzar, puguin dissenyar i mantenir bases de dades tant geogràfiques com tradicionals.

Anàlisi exploratòria de dades espacials (ESDA)

Al llarg del mòdul es treballaran tècniques i procediments per analitzar i investigar conjunts de dades amb l’objectiu de descobrir patrons, detectar anomalies, contrastar hipòtesis i, en definitiva, conèixer millor les variables que conformen un conjunt de dades i les relacions que s’hi estableixen. També se centrarà en els diferents processos relacionats amb la preparació de les dades i la correcció d’errors per obtenir una anàlisi exploratòria de dades òptima.

Visualització de dades

Aquest mòdul explora els principis bàsics del disseny cartogràfic i la visualització de dades. Es mostraran les bases de la comunicació visual (forma, color, tipografia…) de qualsevol classe d’informació i, especialment, de les dades geogràfiques. L’objectiu del mòdul és aprendre a representar les dades de manera efectiva per comunicar els resultats d’una anàlisi o d’un projecte. Es treballarà amb diferents formats de dades (estàtics, 3D, temporals…), així com possibles sortides cartogràfiques, com ara el mapa web, l’storymap, el mapa estàtic o el paper i la infografia.

Segon curs (30 ECTS)


Anàlisi geogràfica

Aquest mòdul introdueix els aspectes generals de les operacions d’anàlisi espacial en els sistemes d’informació geogràfica; es mostraran les tècniques, els processos i els mètodes aplicats a l’anàlisi geoespacial i, en concret, la interpolació de superfícies, l’avaluació multicriteri, la localització òptima, l’anàlisi i la gestió de xarxes i l’anàlisi cost-distància, entre d’altres.

Anàlisi de dades espacials amb R i RStudio

Al llarg del mòdul es treballarà amb l’entorn i el llenguatge de programació de R i RStudio, un dels dos grans llenguatges (amb Python) de l’àmbit de la ciència de dades i, per extensió, de l’anàlisi geogràfica. S’aprofundirà en l’ús de R i dels principals paquets per a la gestió i l’anàlisi de les dades geogràfiques o espacials.

Programació i anàlisi de dades espacials amb Python

En aquest mòdul s’introduirà el llenguatge de programació Python, un dels més utilitzats en la programació de scripts en l’àmbit de la ciència de dades, i es treballarà amb llibreries especialitzades en l’anàlisi geogràfica. S’aprendrà a fer ús de PyQGIS, la llibreria Python per a l’execució de rutines dins del programari QGIS.

Anàlisi i visualització de dades per a l’observació de la Terra

En aquest mòdul es mostraran diferents API i llibreries que permetran sistematitzar la cerca i l’obtenció d’imatges captades pels satèl·lits Sentinel i Landsat, així com dur a terme la seva anàlisi visual i estadística. També s’aprofundirà en el desenvolupament de scripts de Python per extreure informació sobre aquestes imatges i dur a terme processos de classificació. Finalment, es treballarà amb la plataforma Google Earth Engine (GEE) mitjançant la qual es poden implementar scripts per a l’anàlisi i visualització d’extensos catàlegs d’imatges.

Treball pràctic final

Titulació

Màster de Formació Permanent en Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència entregat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

eventis